envelop
loading
phone

+420 224 253 533

locale

Ovocný trh 11, Praha 1

English
slider1
Adlaw

Jsme členy ADLAW INTERNATIONAL, celosvětové sítě právních specialistů v reklamě a marketingu.

GTDT

Národní expert v reklamním právu u Getting The Deal Through.

Legislativní novinky v marketingu v roce 2013 (leden 2013)

8. 1. 2013

Reklama na léky přísněji a prohřešky dráž

V parlamentním  jednání je novela zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. v platném znění, jejíž účinnost byla původně navržena již od počátku roku  2013. Míří zejména proti korupci a jiným neetickým jednáním v reklamě na humánní léčivé přípravky a podstatně zvyšuje limity pokut. Obsahuje také řadu  zpřesnění.

Veřejností sledovanou změnou by mělo být omezení tzv. kongresové turistiky, kdy jsou (zejména) lékařům, lékárníkům a jejich doprovodu pod rouškou odborného semináře hrazeny exotické výlety výměnou za nutně u nich vznikající pocit vděčnosti, projevený posléze předepisováním léků  pořadatele výletu. Tyto akce mají být nadále přípustné pouze tehdy, budou-li hrazeny jen cestovní náklady, ubytování, strava a registrační poplatek, výhradně osobám oprávněným humánní léky předepisovat nebo vydávat a pouze přiměřeně  hlavnímu účelu setkání. V souvislosti s tím se rozšiřuje definice dotčených akcí z „vědeckých kongresů“ i na „obdobné akce“, zavádí se  povinnost  tyto akce předem dozorovému orgánu oznámit a účastníků na výzvu oznámit, jaká plnění obdrželi. V rámci kontroly mají být zadavatel i zpracovatel povinni poskytnout údaje o uskutečněných akcích, sponzorech, poskytnutých plněních  a další podklady.  Jako sponzor má být chápán i ten, jehož prostřednictvím skutečný sponzor na akci přispívá.  A stejně jako právnické osoby, mají za neetická jednání odpovídat  i fyzické osoby (nezřídka využívané jako sponzoři k obcházení zákona).

Jasno má být v tom, že i průzkum trhu včetně neintervenčních poregistračních studií, pokud  směřují k  podpoře předepisování, výdeji, spotřebě nebo prodeji léků, je reklamou.

Kdo  vydává léky na předpis, hrazené z veřejného pojištění (či je k tomu oprávněn), nebude smět ani prostřednictvím třetích osob v souvislosti s výdejem léků poskytnout, nabídnout nebo slíbit jakýkoli finanční nebo jiný prospěch; sleva nebo snížení konečné ceny neuplatněním obchodní přirážky se však připouští.  Zpřesňují se také podmínky poskytování reklamních vzorků léků.

Státní ústav pro kontrolu léčiv bude mít pod jednou lupou nejen reklamu na léky, ale nově i na doplňky stravy a potraviny pro zvláštní výživu, což má zamezit dosavadnímu zneužívání volnějších pravidel pro doplňky stravy či potraviny pro zvláštní výživu zadavateli, kteří propagují společně  jak  doplňky stravy, tak léky.
Mají se upřesnit podmínky reklamy na pohřební služby.

V neposlední řadě novela  počítá s trojnásobným zvýšením pokut za porušení zákona, když  například maximální hranici zvyšuje z 5 na  15 milionů Kč.

 

Obecní noviny pod zákonem

Bude-li schválen vládní návrh novely tiskového zákona č. 46/2000 Sb. v platném znění, bude jeho režimu podléhat také tzv. radniční tisk, tedy periodické tiskoviny vydávané obcemi, kraji a Hlavním městem Prahou. Návrh by měl zamezit  zneužívání obecních tiskovin k politickým cílům, pročež požaduje zejména zajištění prostoru pro všechny názory v samosprávě a zakotvuje soudně vymahatelné právo na uveřejnění „doplňující informace“.

 

Kolektivní správa autorských práv vstřícněji

Rovněž ve stadiu návrhu je novela autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění, mírně liberalizující podmínky kolektivní správy autorských práv, a to jak vůči autorům, tak uživatelům. Autoři by mohli získat možnost být zastupováni kolektivním správcem i v případě, že s nakladateli uzavřeli licenční smlouvu na kratší dobu, než je celá doba trvání majetkových práv. Na druhu stranu, uživatelé by mohli jednat jen s jedním kolektivním správcem v případě, že chtějí užít dílo či výkon,  jehož původce zastupuje více kolektivních správců,  zatímco nyní musí jednat s každým z nich.

 

Splatnost  a úroky v obchodních vztazích

S účinností od 1. března 2013 se navrhuje v obchodním zákoníku  upravit nejzazší doby splatnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/ o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích.  Maximální doba splatnosti by měla být 60 dnů, a to pro  veřejného zadavatele bez výjimek,  pro ostatní výjimečně i více dnů,  pokud to  nebude vůči věřiteli hrubě nespravedlivé.  Zvýšit by se měla sazba úroku z prodlení na  minimálně 8% nad referenční sazbou ČNB. Novinkou má být  i právo věřitele vymáhat nejen pohledávku s příslušenstvím, ale i  paušální částku na náklady  vymožení pohledávky.

 

On-line nákupy

Do konce roku 2013 je čas na zapracování Směrnice Evropského Parlamentu a Rady o právech spotřebitelů 2011/83/EU. Postihuje smlouvy uzavírané na dálku nebo mimo obchodní prostory, zejména po internetu. Upřesňuje stávající úpravu občanského zákoníku větším důrazem na informování spotřebitele, poskytnutí všech kontaktů  prodejce a na závaznost  konečné ceny.
Evropské návrhy
Návrh Směrnice  o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků,  mimo jiné požaduje, aby  obaly takových přípravků (které definuje)  nelákaly děti,  neklamaly spotřebitele  nebo nebyly provedeny či označeny tak, jako bývají  potraviny,  krmiva, lékařské nebo kosmetické přípravky. Při on-line prodeji nebo jinak na dálku má reklama uvést typy nebezpečí daného přípravku, pokud ovšem  spotřebitel neměl možnost se s nimi již  seznámit. 
Návrh Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( tzv. obecné nařízení o ochraně údajů) se objevil v reakci na nárůst užívání osobních dat  v prostředí internetu. Usiluje zejména o  jednotnější  rámec  ochrany osobních údajů v EU, důrazné vymáhání práva a  možnost dobré kontroly poskytnutých údajů ze strany občanů.

 

Alternativní řešení sporů je v Evropě stále populárnější.  Návrh Směrnice o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a o změně nařízení č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES by měl posílit domáhání se práv pro spotřebitele. Možnost vedení celého  alternativního řízení  pak přináší   Návrh Nařízení o online řešení spotřebitelských sporů,  týkajících se  přeshraničního online prodeje zboží nebo  služeb mezi obchodníkem a spotřebitelem.
Návrh Směrnice o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu se zaměřuje na řízení a transparentnost kolektivních správců, aby nad nimi nositelé práv mohli vykonávat účinnější kontrolu, a na jednodušší udělování licencí  k on-line užití hudebních děl na více územích.  

JUDr. Karla Chlumská
advokátka
AK Svoboda Chlumská Chrůma  a partneři

Uveřejněno v Trend marketing, vyd. Economia a.s.

Novinky

Whistleblowing červenec 2023

8. 9. 2023

Novela zákoníku práce srpen 2023

8. 9. 2023

Koronavir a smluvní vztahy (březen 2020)

22. 3. 2020
Tento příspěvek se týká českého práva a otázek:

Novela autorského zákona (duben 2017)

1. 9. 2017
Od 20.4.2017 je účinná novela autorského zákona…

Reklama na hazardní hry od 1. 1. 2017 (září 2016)

1. 1. 2017
V souvislosti s přijetím zákona o hazardních…
Tento web používá pouze nezbytné (technické) cookies, které slouží k jeho správné činnosti. Rozumím

Napište nám

zavřít
E-mail: