envelop
loading
phone

+420 224 253 533

locale

Ovocný trh 11, Praha 1

English
slider1
Adlaw

Jsme členy ADLAW INTERNATIONAL, celosvětové sítě právních specialistů v reklamě a marketingu.

GTDT

Národní expert v reklamním právu u Getting The Deal Through.

Kde a jak s venkovní reklamou (červen 2011)

11. 6. 2011

Venkovní reklama je specifická svým působením na neomezený okruh spotřebitelů, je „na očích“ všem. Z toho plyne řada omezení zejména pokud jde o její umístění.

Místa pro venkovní reklamu vymezují právní předpisy a k její  instalaci  je třeba souhlas vlastníka nemovitosti (příp. též sousední nemovitosti) a zpravidla i  nejméně jedno úřední povolení.  Základní a nejčastěji aplikované právní mantinely venkovní reklamy jsou předmětem tohoto článku.

Omezení v obcích

 

Zákon o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. v platném znění umožňuje obcím, aby zakázaly reklamu na veřejně přístupných místech mimo provozovnu (tj. mimo obchody, restaurace, kina, ..), pokud je šířena jinak než prostřednictvím reklamních zařízení zřízených podle stavebního zákona. Obec pak stanoví veřejně přístupná místa a dobu, v nichž je reklama zakázána, jakož i druhy médií, kterými nesmí být šířena.

Tak nařízení hl.m.Prahy č. 26/2005 Sb. (ve znění novel) zakazuje, až na výjimky a bez časového omezení, venkovní reklamu v Pražské památkové rezervaci a přilehlém území ohraničeném východní frontou domů ulice Legerova formou letáků, plakátů, tabulí a jiných konstrukcí a zařízení včetně jejich osvětlení, balónů, plovoucích předmětů, dopravních prostředků, u nichž je hlavním účelem jízdy šíření reklamy, převěsů a plachet na stavbách, sochách či stromech a řadou dalších způsobů.

Stavební povolení ?

Stavení zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění rozlišuje stavbu pro reklamu a tzv. zařízení. Stavbou pro reklamu se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, která slouží reklamním účelům. Zařízením jsou informační a reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické zařízení. V pochybnostech, zda se jedná o stavbu nebo zařízení, rozhoduje stavební úřad, s tím, že zařízení o celkové ploše větší než 8 m2 se vždy považuje za stavbu pro reklamu. K umístění reklamy ať již formou zařízení nebo stavby pro reklamu je zásadně třeba ohlášení stavebnímu úřadu či stavební povolení, s výjimkou zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m 2 a zařízení s dobou trvání nejvýše 3 měsíce a jejichž celková výška nepřekračuje 10 m a celková plocha 20 m 2. Stavební úřad však vydává k umístění těchto zařízení (až na některé výjimky) územní rozhodnutí nebo souhlas.

V blízkosti silnic

K umístění reklamy vyžaduje zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. v platném znění povolení příslušného silničního správního úřadu (které předpokládá souhlas vlastníka dotčené komunikace), a může-li reklama ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také souhlas Ministerstva vnitra či Policie ČR. Povolení se vydává nejdéle na dobu pěti let. Zákon dopadá na silnici samotnou i její okolí – tzv. silniční ochranné pásmo. Reklama nesmí být zaměnitelná s dopravními značkami, zařízeními, světelnými signály apod., nesmí oslňovat řidiče a tam, kde je umístěna, musí být na náklad vlastníka reklamního zařízení opatřena svodidlem nebo jiným zabezpečením proti střetu vozidel s tímto zařízením.

Černé plochy
Reklamy umístěné bez souhlasu vlastníka dané plochy a bez potřebných úředních povolení mohou být postiženy jak podle výše uvedených veřejnoprávních předpisů zejména pokutou, odstraněním reklamy na náklady jejího zadavatele, příp. zákazem umístění reklamy v daném místě po určitou dobu, tak podle předpisů soukromého práva: Náhradu škody např. pro znečištění omítky či vydání bezdůvodného obohacení z bezplatné reklamy může uplatnit vlastník nemovitosti, ozvat se může rovněž konkurence, neboť porušení norem veřejného práva , jímž je třeba nedostatek úředních povolení k umístění reklamy, zpravidla naplňuje i skutkovou podstatu nekalé soutěže.

Nepovolená venkovní reklama souvisí i s otázkami reklamy skryté, pokud je - slovy zákona regulaci reklamy - „obtížné rozlišit, že se jedná o reklamu, zejména proto, že není jako reklama označena“. To, zda je reklama dostatečně označena, se posuzuje s ohledem na konkrétní případ ; na podlaze obchodního centra je pravděpodobné, že i když není uvedeno logo zadavatele nebo označení „reklama“, bude spotřebitel nástřik jako reklamu vnímat. Naopak stejný nástřik na zemi v parku, provedený navíc stejně, jako sousední sdělení „Love You, baby“, bude zřejmě jako reklama obtížně identifikovatelný. Skrytá reklama může být postižena především podle zákona o regulaci reklamy pokutou, kterou je příslušný živnostenský úřad povinen uložit. Kromě toho může nařídit i odstranění reklamy.

Ohledně obsahu venkovní reklamy platí to, co pro jiné druhy reklamy, zejména ustanovení zákona o regulaci reklamy, navíc pak výše uvedená omezení pro reklamu v blízkosti silnic.

JUDr. Karla Chlumská

advokátka

AK Svoboda Chlumská Chrůma a partneři

Novinky

Whistleblowing červenec 2023

8. 9. 2023

Novela zákoníku práce srpen 2023

8. 9. 2023

Koronavir a smluvní vztahy (březen 2020)

22. 3. 2020
Tento příspěvek se týká českého práva a otázek:

Novela autorského zákona (duben 2017)

1. 9. 2017
Od 20.4.2017 je účinná novela autorského zákona…

Reklama na hazardní hry od 1. 1. 2017 (září 2016)

1. 1. 2017
V souvislosti s přijetím zákona o hazardních…
Tento web používá pouze nezbytné (technické) cookies, které slouží k jeho správné činnosti. Rozumím

Napište nám

zavřít
E-mail: