envelop
loading
phone

+420 224 253 533

locale

Ovocný trh 11, Praha 1

English
slider1
Adlaw

Jsme členy ADLAW INTERNATIONAL, celosvětové sítě právních specialistů v reklamě a marketingu.

GTDT

Národní expert v reklamním právu u Getting The Deal Through.

Co kde hledat po změně legislativy (listopad 2014)

8. 9. 2014

I když nový občanský zákoník přinesl významné změny, speciální ustanovení pro marketing zůstávají bez podstatnějších úprav. Vzhledem ke zrušení obchodního zákoníku došlo k přesunu (a doplnění) úpravy nekalé soutěže do zákoníku občanského, který nově obsahuje také licenční smlouvy autorské a jim příbuzné, původně obsažené v autorském zákoně.

Pro oblast soukromoprávní je tedy základem občanský zákoník č. 89/2012 Sb. , jež kromě výše uvedeného pojednává o závaznosti různých reklamních příslibů, stanoví základy právního jednání vůbec, nadále řeší práva osobnostní a otázky veřejného příslibu (spotřebitelská soutěž). Najdeme v něm i ustanovení o náhradě škody, nemajetkové újmy a o vydání bezdůvodného obohacení. Z veřejnoprávních předpisů jmenujme v prvé řadě zákon o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb., kde nalezneme obecná pravidla reklamy a rozdělení odpovědnosti mezi zadavatele, zpracovatele a šiřitele. Odkazuje na rovněž obecný zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., který zakazuje některá jednání vůči spotřebiteli jako nekalé obchodní praktiky. Zákon o regulaci reklamy a o ochraně spotřebitele se uplatní, pokud pro určité médium nebo druh reklamy není zvláštní předpis, nebo sice je, ale danou otázku neupravuje. Takovými zvláštními předpisy jsou zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání č. 231/2001 Sb. , zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání č. 132/2010 Sb., tiskový zákon č. 46/2000 Sb., zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. , a zákon o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. Spotřebitelské soutěže nesmí naplňovat znaky tzv. spotřebitelských loterií definovaných v zákoně o loteriích a jiných podobných hrách 202/1990 Sb. Ceny výrobků uváděné pro spotřebitele v reklamě musí odpovídat zákonu o cenách č. 526/1990 Sb. Jaké výtvory, výkony, názvy, databáze, symboly apod. lze užít v reklamě stanoví zákon autorský č.121/2000 Sb., zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb., o užitných vzorech č. 478/1992 Sb., o ochraněoznačení původu a zeměpisných označení č. 452/2001 Sb. a další průmyslověprávní předpisy, zákon o užívání státních symbolů č.325/2001 Sb., zákon o ochraně olympijských symbolik č.60/2000 Sb, a o ochraně znaku a názvu Červený kříž č.126/1992 Sb. Nakládání s osobními údaji reguluje zákon č. 101/2000 Sb. Specifické požadavky na reklamu určitého výrobku nebo služby nebo prováděnou v určitém místě, které se uplatní vedle nebo místo požadavků obecných, případně zákaz určité reklamy, najdeme v zákoně o léčivech č. 378/2007 Sb., zákoně o spotřebitelském úvěru č. 145/2010 Sb., školském zákoně č. 561/2004 Sb., zákoně č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v transplantačním zákoněč. 285/2002 Sb., zákoně č. 56/2001 Sb. o podmínkáchprovozu vozidel na pozemních komunikacích, zákoně č. 120/2002 Sb. o podmínkách uvedení biocidních přípravků na trh, zákoně č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a fondech a zákoně č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, v právu potravinovém ( nařízení EP a Rady č. 1924/2006, zákon o potravinách č. 110/1997 Sb. a řada prováděcích vyhlášek), Nařízení č. 1107/2009 o přípravcích na ochranu rostlin. Zákon o zaměstnanostič. 435/2004 Sb. upravuje podmínky účasti dětí v reklamě. Co je reklamní stavba a podmínky její realizace obsahuje stavební zákon č. 183/2006. Následují předpisy finanční a daňové, zákony volební o propagaci v době voleb a zákon přestupkový a trestní, jejichž které však již přesahují prostor tohoto stručného přehledu. JUDr. Karla Chlumská AK Svoboda Chlumská Chrůma a partneři Uveřejněno v Marketing Sales Media, vyd. Empresa Media a.s.

Novinky

Whistleblowing červenec 2023

8. 9. 2023

Novela zákoníku práce srpen 2023

8. 9. 2023

Koronavir a smluvní vztahy (březen 2020)

22. 3. 2020
Tento příspěvek se týká českého práva a otázek:

Novela autorského zákona (duben 2017)

1. 9. 2017
Od 20.4.2017 je účinná novela autorského zákona…

Reklama na hazardní hry od 1. 1. 2017 (září 2016)

1. 1. 2017
V souvislosti s přijetím zákona o hazardních…
Tento web používá pouze nezbytné (technické) cookies, které slouží k jeho správné činnosti. Rozumím

Napište nám

zavřít
E-mail: